Zavod za zaštitu prirode Srbije je javna stručna ustanova koja više od pola veka obavlja delatnost zaštite i unapređenja prirodne baštine Srbije. Na osnovu rezultata sprovedenih istraživanja i valorizacije prirodnih vrednosti određenog područja, stanja i stepena ugroženosti ekosistema, stručnjaci Zavoda predlažu zaštitu, odnosno vrstu, kategoriju, mere i režim zaštite prirodnih dobara.

Os novan odlukom Vlade NR Srbije 1948. godine, Zavod je prolazio kroz više organizacionih promena, a danas je to institucija sa sedištem u Beogradu i radnim jedinicama u Novom Sadu , Nišu i Prištini . Zavod svoju delatnosti obavlja kroz tri sektora : istraživačko - razvojni, za štite prirodnih dobara i opštih poslova, koji imaju više odeljenja i odseka. U skladu sa zakonom definisanim zadacima i ovlašćenjima, delatnost Zavoda je veoma obimna i raznolika, i između ostalog, obuhvata:

• Pokretanje procedure zaštite koja podrazumeva izradu naučno-stručnih studija kao predlog za pokretanje postupka zakonske zaštite određenog područja. Studije su rezultat naučnog i stručnog rada multidisciplinarnih ekipa Zavoda koje obavljaju terenska istraživanja na čitavom prostoru Srbije .

• Reviziju zaštićenih prirodnih dobara, stručni nadzor, praćenje stanja prirodnog dobra, preduzimanje potrebnih mera pasivne ili aktivne zaštite pojedinih pojava, ekosistema ili populacija na prirodnom dobru, pružanje stručne pomoći i saradnju sa upravljačima prirodnih dobara, izdavanje mišljenja ili uslova na lovne, ribolovne, š umske i druge osnove, kao i na prostorno - plansku dokumentaciju i različite aktivnosti u prostoru .

• Istraživačko–razvojnu delatnost koja obuhvata proučavanje biološke raznovrsnosti kao polazne osnove za pasivnu i aktivnu zaštitu i unapređenje vrsta, populacija i njihovih staništa, i proučavanje geološke raznovrsnosti kao polazne osnove za z a konsku zaštitu pojedinih objekata geonasleđa ili prostornih celina, kao i prezentacija i publikovanje naučnih saznanja iz oblasti geo i biodiverziteta.

• Obrazovanje, prezentaciju i izdavačku delatnost koja se odnosi na promotivne i obrazovne programe i kampanje kojima se šira javnost upoznaje sa aktivnostima Zavoda, vrednostima prirode Srbije i neophodnosti zaštite nacionalnih prirodnih resursa u skladu sa principima održivog razvoja .

• Međunarodnu saradnju u okviru koje je posebno značajno učešće Zavoda kao članice u radu IUCN (Svetska unija za zaštitu prirode), EUROPARC Federation (Federacija evropskih parkova), ProGEO (Evropska asocijacija za zaštitu geo-nasleđa) i ECNC (Evropski centar za zaštitu prirode). U sedištu Zavoda je otvorena i Progrmaska kancelarija IUCN - a za jugoistočnu Evropu . U okviru UNESCO -vog projekta « MAB » - čovek i biosfera» Zavod predlaže područja Srbije za rezervate biosfere, a u saradnji sa Nacionalnom komisijom za UNESCO predložio je listu područja za program Svetske prirodne i kulturne baštine. Predstavnici Zavoda su uključeni u brojne međunarodne projekte, kao i u sprovođenj e međunarodnih konvencija .

Kontakt
Goran Sekulić
Zavod za zaštitu prirode Srbije
Dr Ivana Ribara 91, 11070 Beograd, Serbia
Tel: + 381 11 2093 852
Email: sekulic@zzps.rs
www.natureprotection.org.yu